• vtem news box

tibetan-class-xདམིགས་ཡུལ།
བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་གི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཕྱིར་ཡིན།
བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ལས་འགྲེལ་བ་མཛད་པ་པོའི་མཆོད་བརྗོད་དང་། རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ནང་དོན་དང་བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ཅེས་འབོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཤེས་ཕྱིར།

ཕབ་ལེན།  ༢༠༡༤ ལོའི་སེ་ལ་ཀུའི་བོད་ཁྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་འཆར་འགོད།