• vtem news box

གཙོ་ངོས།

གཙོ་ངོས།

ད་ཡིག་ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་དུ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ནི་རང་དབང་གི་རིག་གནས་ཀུན་བཏུས་དཔེ་མཛོད་ཅིག་ཡིན། འདིར་རྩོམ་ཡིག་ལ་དགའ་ཞེན་ཅན་སུས་ཀྱང་རྩོམ་སྒྲིག་དང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་ཆོག ད་བར་ཁྱོན་སྡོམས་རྩོམ་ཡིག་དང་དཔྱད་རྩོམ་༦,༠༩༦ཙམ་ཡོད། ... རྒྱས་པར་གཟིགས  www.bo.wikipedia.org

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚོགས་འདུ།

བྱ་བརྒྱས་རྒྱལ་བོ་འདེམ་པ།

སེར་ལྷོ་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས་མཆོག་གི་སུམ་ཅུ་པའི་འཆད་ཁྲིད་གནང་བའི་བརྙན་ཕབ།

བོད་ཡིག་སྦྱོང་ས།

བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་དང་བེད་

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས།

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡ།

  • 1
  • 2
Prev Next