• vtem news box

བོད་ཡིག་སྦྱོང་ས།

བོད་ཡིག་སྦྱོང་ས།

གངས་ལྗོངས་བྱིས་པའི་སློབ་གསོའི་རྒྱུ་ཆ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལས་རིགས་བརྒྱུད་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་རྒྱུ་དང་། ལས་རིགས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གཉེར་ཅན་ཚོར་གོ་སྐབས་སྐྲུན་རྒྱུ་ནི་གཡག་རྒོད་ ཀྱི་དམིགས་འཛིན་ཡིན། ... རྒྱས་པར་གཟིགས  www.wildyaks.com

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚོགས་འདུ།

བྱ་བརྒྱས་རྒྱལ་བོ་འདེམ་པ།

སེར་ལྷོ་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཨེ་ལགས་མཆོག་གི་སུམ་ཅུ་པའི་འཆད་ཁྲིད་གནང་བའི་བརྙན་ཕབ།

བོད་ཡིག་སྦྱོང་ས།

བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་དང་བེད་

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས།

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡ།

  • 1
  • 2
Prev Next